Naše usluge

Knjigovodstveni poslovi

 • Inicijalna uspostava poslovnih knjiga i računskog plana.
 • Vođenje knjigovodstva udruga i obrtnika.
 • Knjiženje poslovnih događaja u dnevnik knjiženja i glavnu knjigu.
 • Vođenje analitičkih evidencija kupaca i dobavljača, dugotrajne imovine i sitnog inventara.
 • Knjige ulaznih i izlaznih računa prema propisima o PDV-u.
 • Financijsko vrednovanje kretanja zaliha robe, repromaterijala i gotovih proizvoda.

Administrativni poslovi

 • Dostava dokumenata.
 • Izrada skladišnih dokumenata.
 • Vođenje blagajničkog poslovanja.
 • Priprema naloga za plaćanje ulaznih računa.
 • Skeniranje dokumenata.

Obračun plaća i drugih primitaka

 • Stalno praćenje zakonskih promjena.
 • Prijava zaposlenika na mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
 • Vođenje propisanih evidencija plaća.
 • Pohrana ugovora o radu zbog očuvanja tajnosti podataka.
 • Izrada mjesečnih obračuna plaća zaposlenika.
 • Obračuni po sudskim presudama.
 • Obračun refundacija za bolovanja.
 • Obračun honorara vanjskih suradnika s propisanim davanjima.
 • Obračun putnih naloga.
 • Izrada poreznih i statističkih izvještaja o isplatama plaća i drugih primitaka.

Računovodstveni izvještaji

 • Mjesečne analize financijskog knjigovodstva s ciljem kontrole cjelovitosti obuhvata poslovnih događaja koja osigurava točnost računovodstvenih izvještaja.
 • Izrada mjesečnog računa dobiti i gubitka, bilance i ključnih pokazatelja uspješnosti specifičnih za svakog poduzetnika.
 • Sastanak s poduzetnikom na kojem se prezentira mjesečni izvještaj i analizira poslovanje.

Porezne prijave i izvještaji

 • Sve obveze izvještavanja prema državi koje proizlaze iz zakona o računovodstvu, porezu na dobit, dohodak i dodanu vrijednost.
 • Sastavljanje mjesečnih i godišnjih izvještaja o plaćama i ostalim primicima zaposlenih i vanjskih suradnika.
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost i podnošenje svih dijelova PDV prijave.
 • Izrada godišnje prijave poreza na dobit i godišnjih financijskih izvještaja za javnu objavu.

Savjetodavni poslovi

 • Kontinuirana telefonska podrška vezana uz financijske, porezne i organizacijske aspekte poslovanja.
 • Izrada poslovnih planova i investicijskih studija.
 • Analiza profitabilnosti proizvoda i usluga.
 • Izrada proračuna isplativosti ulaganja.
 • Izračun najpovoljnijeg načina provedbe pojedinih pothvata s aspekta porezno dostupnih opcija.
 • Procjena vrijednosti poduzeća.
 • Privremeno upravljanje financijskim i računovodstvenim procesima u poduzećima koja imaju vlastito knjigovodstvo.